top of page

Angelchats Allmänna Villkor

Välkommen till Angelchat. Tack för att du använder vår app. Genom att använda vår tjänst godkänner du dessa villkor, inklusive vår integritetspolicy. Läs dem noggrant.

 

ANVÄND INTE APPEN FÖR NÖDSITUATIONER. ANGELCHAT ÄR ENDAST FÖR EMOTIONELLT STÖD. OM DU TÄNKER PÅ SJÄLVMORD ELLER OM DU KAN VARA EN FARA FÖR DIG SJÄLV ELLER FÖR ANDRA, RING 112 OMGÅENDE.

 

OM DU LJUGER OM DIN ÅLDER ELLER KÖN ELLER VISAR OLÄMPLIGT BETEENDE I CHATTEN, KOMMER DU OMGÅENDE ATT BLOCKERAS FRÅN APPEN FÖR ALL FRAMTID. HAT, TRAKASSERIER OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER KOMMER OMGÅENDE ATT BEIVRAS GENOM POLISANMÄLAN.

1. Tillämplighet, omfattning m.m.

 

1.1

Dessa avtalsvillkor gäller mellan Angelchat AB, org.nr. 556206-5014, ("Angelchat AB") och den kund som registrerar sig som kontoinnehavare ("Kontoinnehavaren") avseende Angelchat's tillhandahållande av konto ("Konto") och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen för Kontoinnehavare som Angelchat tillhandahåller genom applikationer för iOS och Android (“Appen”) samt på webbplatsen www.angelchat.io.

 

1.2

Genom Appen kan enskilda personer matchas ihop med andra som söker, eller kan ge, stöd inom samma problemområde, för att erhålla en kontakt i form av en text, video eller voice chat (“Chat”), samt anonymt dela information kring olika tillstånd och dess symptom. När Chatten startar kan Kontoinnehavaren utförligare beskriva sitt tillstånd för motparten, som i sin tur kan delge sina erfarenheter för att ge stöd och föreslå åtgärder.

 

1.3

Angelchat är endast en teknisk tjänsteförmedlare till Kontoinnehavaren, och Angelchat ska inte i något avseende ses som vårdgivare. Det avtal som ingås mellan Kontoinnehavaren och Angelchat är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk lösning. Till förtydligande anges att Angelchat således inte bär något som helst ansvar för det stöd eller andra tjänster (eller kvaliteten därav) som utförs inom ramen för en Chat.

 

1.4

Kontoinnehavaren träffar avtal med Angelchat genom att skapa ett Konto, vid namn enligt vid var tid gällande anvisningar på Appen (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto i Appen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor.

 

1.5

Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Appen uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska meddelas Angelchat utan dröjsmål via livechatten på vår hemsida.

 

1.6

Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig i Appen.

2. Allmänt om Konto och Appen

 

2.1

Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden förfogar över ett konto på Facebook, Google eller Apple för identifikation och är minst arton (18) år gammal för att erbjuda stöd och minst tretton (13) år gammal för att söka stöd.

 

2.2

Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Angelchat ansvarar inte för utomståendes missbruk av Konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

 

2.3

Kontoinnehavaren ansvarar för att Konto används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar på eller via Appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

 

2.4

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Appen som framgår av Angelchat's vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Appen, vilka finns tillgängliga i Appen.

 

2.5

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Angelchat för att kontakta Kontoinnehavaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Angelchat är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos Angelchat.

 

2.6

Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Angelchat i Appen är inte avsett att användas i stället för en läkares-, psykologs- eller psykiatrikers bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. Användning av Appen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel att tillhandahålla effektivt stöd till Kontoinnehavare. Angelchat bär inte i något avseende ansvar som Vårdgivare.

 

2.7

Med hänsyn till tjänstens tekniska utformning är Appen och tjänsten begränsad till vissa specifika kategorier, som vid var tid anges och utökas i Appen

 

3. Priser och betalning

 

3.1

Priser och avgifter för premiumtjänster via Appen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår vid var tid gällande prislista, vilket tillhandahålls i Appen.

 

3.2

Betalning för premiumtjänster via Appen sker uteslutande genom App Store och Google Play.

 

4. Angelchats ansvar

 

4.1

Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Angelchat för att Appen:

a) är tillgänglig enligt punkt 4.3 - 4.6 nedan; och

b) lagrar och tillhandahåller Kontoinnehavarens beskrivning och annan information som Kontoinnehavaren anger.

 

4.2

Angelchat ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Angelchat ansvarar inte för förlust av data.

 

4.3

Angelchat ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.

 

4.4

Angelchat har som målsättning att Appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavare ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Appen under dygnets alla timmar. Kontoinnehavaren chattar med andra Användare genom de möjligheter som tillhandahålls på Appen. Appen inklusive chattar tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och i Appen aviserat underhåll eller avbrott.

 

4.5

Angelchat ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:

a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Angelchat, trots att Angelchat på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;

b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet;

c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Angelchat på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller

d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 9 nedan.

 

4.6

Angelchat ansvarar endast för driften av Appen infattande tillhandahållande av chat (text, video, voice) mellan Kontoinnehavare och Användare samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av Angelchat. Angelchat ansvarar inte för åtgärder, vård, information eller rekommendation som Användaren ger Kontoinnehavaren via Appen.

 

4.7
Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Angelchat kundtjänst via Kontakta Angelchat i appens meny.

 

4.8

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Angelchat. Angelchat har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kontoinnehavaren. Om avhjälpande inte kan ske har Kontoinnehavaren rätt till skäligt prisavdrag och, med nedanstående begränsningar, ersättning för eventuell styrkt, direkt skada.

 

4.9

Angelchat ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. Angelchat ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. Angelchat's ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tio tusen (10 000) kronor. Angelchat svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

 

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Angelchat's varumärke, firma, och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Angelchat i Appen, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör Angelchat (eller i förekommande fall Angelchat's licensgivare) med ensamrätt. Angelchat förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Angelchat's material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Angelchat's instruktioner från tid till annan är förbjuden. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Angelchat's immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Angelchat's förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Angelchat's immateriella rättigheter.

 

5.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Angelchat's tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla Angelchat med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

 

6. Otillåten användning och information

 

6.1

Angelchat ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Appen i strid med dessa allmänna villkor och/eller Angelchat's vid var tid gällande policys angående säkerhet, etik m.m. Det är bland annat inte tillåtet att filma Chattar eller att på något sätt sprida sådant material. Angelchat kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Kontot, Appen etc.

 

6.2

Angelchat förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Angelchat dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

 

6.3

Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla Angelchat skadeslöst från all skada som Angelchat orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

7. Avtalstid och uppsägning

 

7.1

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos Angelchat. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska Angelchat skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.

 

7.2

Angelchat har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

 

7.3

Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Angelchat.

 

8. Utveckling och villkorsändring

 

8.1

Angelchat förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i Appen.

 

8.2

Kontoinnehavaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Angelchat's förändring av Appen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren.

 

9. Force Majeure

 

9.1

Angelchat ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Angelchat's kontroll och som Angelchat skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Angelchat inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 

10. Meddelanden

 

10.1

Kontoinnehavaren ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken Kontoinnehavaren önskar att Angelchat från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Kontoinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Angelchat om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

 

10.2

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
 

a) om avsänt med e-post, sms eller telefax: när mottagandet behörigen bekräftats,

b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller

c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

 

11. Personuppgifter

 

11.1

För information om hur Angelchat hanterar och behandlar Kontoinnehavares personuppgifter så hänvisas till Angelchat's integritetspolicy. I integritetspolicy finns detaljerad information om Angelchat's personuppgiftshantering, inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

 

12. Övrigt

 

12.1

Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

 

12.2

Angelchat har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

 

13. Tvist

 

13.1

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

bottom of page