top of page

Angelchats Integritetspolicy

1. Introduktion

På Angelchat arbetar erfarna verksamhetsutvecklare och entreprenörer med egen upplevd erfarenhet av psykisk ohälsa tillsammans med ingenjörer och tekniker mot ett gemensamt mål: att motverka upplevd ensamhet kring emotionell smärta. För oss på Angelchat kommer du som individ alltid först och denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) redogör för vår hantering av dina personuppgifter i samband med att du nyttjar någon av våra tjänster (”Tjänsterna”).

 

I Integritetspolicyn förklarar vi närmare hur Angelchat fungerar för dig som användare samt vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder Tjänsterna. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du använder Tjänsterna, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får även information om dina rättigheter i vad gäller den behandling som sker avseende dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår även av Angelchats Allmänna villkor.

 

2. Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Peerless AB, org. nr. 559457-1985 (”Angelchat”) som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen och applikationen Angelchat (”Appen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen.

 

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsterna är du alltid välkommen att kontakta oss genom vår webbsida.

 

3. Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsterna?

3.1 Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto i Appen

 

Angelchat behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via ditt användarkonto genom Facebook (så som namn och mejladress) i samband med att du öppnar ditt användarkonto hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder Appen. Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information:

 

(a) teknisk information inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.

(b) information om Tjänsterna du använt hos oss, tidsåtgång till ärenden, vilka sidor och funktioner du använt, etc.

 

Information om vår användning av cookies framgår även av Angelchats policy för cookies.

 

Personuppgifter som lämnas i samband med att du laddar ned och använder Appen kallar vi nedan för ”Användardata”.

 

3.2 Personuppgifter till och från Användare

I samband med att du söker stöd genom Angelchat blir du ombedd att skapa en anonym profil som används för att matcha dig med en person som har haft liknande upplevelser som du själv. Detta gör du främst genom att fylla i relevanta formulär i Appen. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, nedsättning eller psykiskt tillstånd.

 

4. Var lagras dina personuppgifter?

Appen är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Angelchat och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med att du nyttjar Tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras istället av Angelchat i infrastruktur som tillhandahålls av ett av Angelchats personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna hanteras och lagras främst inom EU/EES och inga känsliga personuppgifter, såsom uppgifter relaterade till din hälsa, lagras utanför EU/EES i samband med nyttjandet av Tjänsterna.

 

5. Vilka personuppgifter behandlas när du använder Angelchat och varför?

 

5.1 Angelchats behandling av din Användardata

 

Angelchat behandlar din Användardata (så som beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för att kunna

 

(I) behandla din ansökan eller uppsägning av ditt användarkonto i Appen

(II) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto

(III) säkerställa din identitet och ålder

(IV) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig

(V) låta dig följa och administrera pågående dialoger med andra Användare

(VI) hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning

(VII) leverera Tjänsterna till dig enligt våra Allmänna villkor.

 

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden ”Avtal” (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, ”GDPR”), dvs. att behandlingen av dina personuppgifter kan anses nödvändig för att Angelchat ska kunna fullgöra det avtal (våra Allmänna villkor) som du har ingått med Angelchat, i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna, inklusive möjliggöra Användares tillhandahållande av gott stöd i samband med att du använder Tjänsterna.

 

5.2 Tillhandahållande av supporttjänster relaterat till ditt nyttjande av Tjänsterna

 

Angelchat kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av Tjänsterna. I detta ingår bl.a. att besvara förfrågningar samt att utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig nyttja Tjänsterna på bästa sätt.

 

Angelchat tillhandahåller support enligt ovan som en del av Tjänsterna (d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Angelchat).

 

5.3 För att kunna marknadsföra produkter och tjänster samt förbättra din användarupplevelse

 

Angelchat behandlar delar av din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för följande ändamål: direktmarknadsföring till dig via mejl och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, t.ex. i samband med kampanjer och erbjudanden i samarbete med samarbetspartners till Angelchat. Detta innefattar analys om dig som användare av Angelchat och hur du använder Tjänsterna (t.ex. vilka sidor du besökt och vilka sökningar du gjort). Vår analys innefattar även uppgifter om din ålder och bostadsort.

 

Angelchat tillvaratar även uppgifter om din användning av Tjänsterna i syfte att förbättra användarupplevelsen i Appen. Information om dig som användare används också i marknadsföringssyfte av Angelchat.

 

Marknadsföringsutskick till dig sker med stöd av ditt samtycke som du kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

 

5.4 För att fullgöra rättsliga förpliktelser

 

Angelchat kan komma att behandla din Användardata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1–3.2) med stöd av den rättsliga grunden ”rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c i GDPR) för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, domar eller myndighetsbeslut.

 

Vi sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs enligt lag.

 

5.5 För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra kvaliteten av Tjänsterna

 

Angelchat kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra Tjänsterna och de IT-system som används för att tillhandahålla Tjänsterna. Men även i syfte att kontinuerligt öka säkerheten och vår hantering av personuppgifter samt för att göra Appen mer användarvänlig, t.ex. genom att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra användare.

 

Vi behandlar endast känsliga personuppgifter om dig i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna (d.v.s. för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Angelchat) samt för att kunna kvalitetssäkra och utveckla stödet i enlighet med gällande lagstiftning. All annan utveckling av våra Tjänster sker med stöd av avidentifierad data.

 

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

 

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan, d.v.s. så länge det behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid ska vara adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av Tjänsterna. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex (6) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk. Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av Tjänsterna eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas automatiskt. Användardata som lagras på basis av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. I avsnitt 10 kan du läsa mer om hur du utövar din rättighet att återkalla ditt samtycke.

 

7. Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsterna

 

7.1 Underleverantörer till Angelchat

 

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Angelchat och enligt Angelchats instruktioner i egenskap av s.k. Personuppgiftsbiträden.

 

Angelchat anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, såsom leverantörer av betalningslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

 

7.2 Andra Användare

 

Angelchat kopplar ihop dig med andra Användare som ger dig stöd eller som du ger stöd. Samtalen med dessa Användare på Angelchat är anonyma så länge du vill och sker endast med personer av samma kön i syfte att skydda din integritet i så hög grad som möjligt. Vi autentiserar alla användarkonton för att i så stor utsträckning som möjligt försäkra oss om att det bakom varje konto står en person som är den som den utger sig för att vara. Det du delar med dig till andra Användare är information mellan er som Angelchat inte ansvarar för.

 

8. Tredjelandsöverföring

 

Angelchat kan i vissa fall använda IT-leverantörer för hosting- och drifttjänster med verksamhet utanför Sverige.

 

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker dock enbart i undantagsfall och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för din personliga integritet i mottagande land med hänvisning till antingen

 

(I) EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå

(II) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring

(III) att mottagaren av Privacy Shield-regelverket och därmed kravet på adekvat skyddsnivå (gäller överföring till USA)

(IV) andra lämpliga skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

9. Dina rättigheter som registrerad i Appen och användare av Tjänsterna

 

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter. För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att

 

(I) begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Appen och/eller Tjänsterna, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför

(II) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig

(III) begära att dina personuppgifter raderas.

(IV) be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål

(V) invända mot behandling av personuppgifter

(VI) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet)

 

Om du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter går det bra att kontakta oss via vår webbsida.

 

10. Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

 

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot din feedback och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.

bottom of page