top of page

ADHD

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

ADHD

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som drabbar cirka 5 % av barn och 2,5 % av vuxna världen över. Det kännetecknas av svårigheter att uppmärksamma, impulsivitet och hyperaktivitet.

Symtom på ADHD hos barn kan vara:

Svårigheter att uppmärksamma detaljer eller göra slarviga misstag i skolarbetet
Svårigheter att följa instruktioner eller slutföra uppgifter
Svårigheter att organisera uppgifter eller aktiviteter
Svårigheter att röra sig eller sitta still
Svårigheter att leka- eller ägna sig åt fritidsaktiviteter tyst
Prata överdrivet
Att slänga ut svar innan en fråga har slutförts
Svårigheter att vänta på en tur eller turas om i spel eller gruppsituationer

Symtom på ADHD hos vuxna kan vara:

Svårigheter att uppmärksamma detaljer eller göra slarviga misstag
Svårigheter att följa instruktioner eller slutföra uppgifter
Svårigheter att organisera uppgifter eller aktiviteter
Rastlöshet eller svårigheter att sitta stilla
Prata överdrivet mycket eller att slänga ut svar innan en fråga har slutförts
Svårigheter att vänta på sin tur eller turas om i samtal eller gruppsituationer

Den exakta orsaken till ADHD är inte helt klarlagd men det tros vara relaterat till en kombination av genetik och miljöfaktorer. Några möjliga bidragande faktorer kan inkludera:

Genetik: ADHD tenderar att förekomma i familjer, vilket tyder på att det kan finnas en genetisk komponent till sjukdomen.

Hjärnans utveckling: Forskning har föreslagit att individer med ADHD kan ha skillnader i vissa delar av hjärnan, såsom frontalloberna och basala ganglierna, som är involverade i uppmärksamhet och beteende.

Miljöfaktorer: Vissa miljöfaktorer som kan bidra till utvecklingen av ADHD inkluderar exponering för tobaksrök eller alkohol under graviditet, för tidig födsel eller låg födelsevikt.

Det finns inget botemedel mot ADHD men det är en behandlingsbar sjukdom. Behandling av ADHD kan innefatta:

Medicinering: Stimulerande mediciner, såsom Ritalin och Elvanse, används ofta för att behandla ADHD. Dessa mediciner kan hjälpa till att förbättra fokus och uppmärksamhet och minska impulsivitet och hyperaktivitet.

Beteendeterapi: Beteendeterapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), kan hjälpa individer med ADHD att utveckla strategier för att hantera sina symtom och förbättra deras funktion.
Utbildning och stöd: Utbildning och stöd kan vara viktiga komponenter i behandlingen för individer med ADHD. Detta kan innefatta utbildning om sjukdomen, strategier för att hantera symtom och stöd till individer och deras familjer.

Det kan vara fördelaktigt för individer med ADHD att kommunicera med varandra av flera skäl:

Delad förståelse: När individer med ADHD kommunicerar med andra som också har störningen kan de känna en känsla av delad förståelse och acceptans. De kan känna att andra kan relatera till och förstå deras upplevelser på ett sätt som de utan ADHD kanske inte kan.

Copingstrategier: När individer med ADHD kommunicerar med andra som också har störningen kan de kanske dela med sig av copingstrategier och tips för att hantera sina symtom. Detta kan vara särskilt användbart för dem som kanske kämpar för att hitta sätt att effektivt hantera sina symtom.

Stöd: Kommunikation med andra som har ADHD kan ge en känsla av stöd och uppmuntran. Det kan vara bra att veta att andra går igenom liknande upplevelser och att ha en känsla av gemenskap och anknytning.

Utbildning: Kommunikation med andra som har ADHD kan också vara en möjlighet till utbildning och lärande. Individer kan kanske lära sig om nya behandlingar, strategier för att hantera symtom eller resurser som kan vara till hjälp.

Att leva med ADHD kan vara utmanande, men med lämplig behandling och stöd kan individer med sjukdomen leva tillfredsställande och framgångsrika liv. Det är viktigt för individer med ADHD att söka lämplig behandling och stöd för att hantera sina symtom och förbättra sin funktion.

bottom of page